เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ การผ่อนชำระแบบเงินสด

รายการสินค้าที่สามารถผ่อนชำระเงินสดได้ โดยมียอดดาวน์ 50 % ของราคาเต็ม
สมาชิกรับสิทธิ์ผ่อนชำระสินค้าแบบแบ่งจ่ายรายเดือนนานสูงสุด 10 เดือน
ทุกยอดการสั่งซื้อที่สามารถเลือกชำระเงินแบบผ่อนชำระได้ ต้องมียอดสุทธิดังนี้
– ผ่อนนานสูงสุด 2 เดือน เมื่อมียอดการสั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป
– ผ่อนนานสูงสุด 4 เดือน เมื่อมียอดการสั่งซื้อ 15,000 บาทขึ้นไป
– ผ่อนนานสูงสุด 6 เดือน เมื่อมียอดการสั่งซื้อ 100,000 บาทขึ้นไป
– ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดการสั่งซื้อ 150,000 บาทขึ้นไป
การผ่อนชำระสินค้าสามารถผ่อนได้ตั้งแต่ 2,4,6 เดือน และ 10 เดือน โดยจำนวนเงินและระยะเวลาขึ้นอยู่กับราคาสินค้า
การใช้บริการผ่อนชำระสินค้า ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระสินค้า โดยหากมีการยกเลิกการเป็นสมาชิก สมาชิกจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน ตามจำนวนเงินทั้งหมดที่คงค้างทันที
กรณีที่ซื้อสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระสินค้า และดำเนินการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้า และการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าทุกกรณ
ีกรณีที่ซื้อสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระสินค้า และดำเนินการชำระค่าสินล่าช้า จะมีค่าบริการทวงถาม 200 บาท ต่อครั้ง
ีกรณีที่ซื้อสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระสินค้า และผิดนัดชำระ เกิน 14 วัน จะมีการนำเดิมคดีทางกฎหมาย
กรณีสินค้ารับที่สนามบิน กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของการรับสินค้าที่สนามบินก่อนการสั่งซื้อ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทาง Amet emterprise.co.,ltd มีสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเหมาะสมกับผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานยุติธรรมตามที่กฎหมายกำหนด ท่านจะต้องรับผิดชอบผลการกระทำของท่านทั้งหมด

ท่านรับทราบและยอมรับ หากการละเมิดข้อตกลงหรือการอ้างสิทธิของท่าน ส่งผลให้บุคคลที่สามเกิดความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการชดใช้ค่าเสียหาย ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว หากเนื่องจากกรณีนี้ทำให้ทาง Amet emterprise.co.,ltd ได้รับความเสียหาย ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด

ข้าพเจ้าตกลงที่จะมอบอำนาจโดยไม่ยกเลิกว่า**: ข้าพเจ้ารับประกันว่าข้อมูลที่กรอกให้กับ Amet emterprise.co.,ltd นั้น เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และมีผลบังคับใช้**

ข้าพเจ้าตกลงที่จะมอบอำนาจโดยไม่ยกเลิกว่า**: Amet emterprise.co.,ltd มีสิทธิพิจารณายอมรับการสมัครของข้าพเจ้าหรือไม่พิจารณาการสมัครขอรับการผ่อนชำระของข้าพเจ้า หลังจากการตรวจสอบการผ่อนชำระแล้ว Amet emterprise.co.,ltd มีสิทธิดำเนินการข้อมูลของข้าพเจ้าหรือพิจารณาความเสี่ยงของข้าพเจ้าอย่างสมเหตุสมผล และสามารถปรับปรุงสิทธิการผ่อนชำระของข้าพเจ้าได้ตลอดเวลา (ประกอบไปด้วยแต่ไม่จำกัดแค่ปรับลด ปรับเพิ่ม หรือยุติ และยกเลิก)**

ข้าพเจ้ารับทราบความหมายของเนื้อหาของคำชี้แจง (โดยเฉพาะเนื้อหาคลุมตัวหนา) ที่มีผลทางกฎหมายและมอบอำนาจดังกล่าวด้วยความสมัครใจ เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินดีรับผลทุกอย่างตามกฎหมาย

ข้อควรทราบ

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านควรอ่านและปฏิบัติตามคำแถลงนี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับการละเว้นความรับผิดหรือลดความรับผิดชอบของ Amet emterprise.co.,ltd การผ่อนชำระหรือเงื่อนไขในสิทธิของท่าน ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการละเว้นความรับผิดหรือลดความรับผิดชอบของการผ่อนชำระจะทำตัวหนาเพื่อเป็นการเตือนให้ท่านระวัง

ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ “ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระ” เว้นเสียแต่ท่านจะทำการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขอย่างละเอียดแล้วเท่านั้น การดำเนินงานยื่นคำขอ การลงทะเบียน การใช้งาน การล็อกอิน ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขนี้แล้ว

คำแถลง

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและยอมรับว่า Amet emterprise.co.,ltd เป็นผู้ให้สิทธิการผ่อนชำระให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอรับบริการนี้ และรับการประเมินสิทธิการผ่อนชำระของข้าพเจ้าอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงที่จะมอบอำนาจดังต่อไปนี้ :

· ข้าพเจ้าตกลงที่จะมอบอำนาจโดยไม่มีการยกเลิก ทาง Amet emterprise.co.,ltd สามารถแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานและองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ประกอบไปด้วยแต่ไม่จำกัดแค่ Amet emterprise.co.,ltd หน่วยงานชำระเงินของบุคคลที่สาม หน่วยงานข้อมูลเครดิตธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานข้อมูลเครดิตที่ถูกกฎหมาย หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ภาษี และแพ่ง เป็นต้น) ทำการตรวจสอบ ตีพิมพ์ บันทึก ตรวจเช็ค วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเครดิต (ประกอบไปด้วยแต่ไม่จำกัดแค่ข้อมูลบุคคล ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ ประวัติการโทร ข้อมูลรถยนต์ ข้อมูลใบขับขี่ ข้อมูลการใช้จ่าย ข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลการทำงาน และอื่นๆ ) Amet emterprise.co.,ltd จะเอาข้อมูลที่ได้รับมาทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินคุณสมบัติการรับสิทธิการผ่อนชำระ